Privacystatement

Inleiding

Deze website, https://www.verloskundigenmiddenlimburg.nl, wordt onderhouden door Verloskundigen Midden Limburg in samenwerking met Bonsai Media. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundig Centrum
Verloskundigen Midden Limburg is gevestigd te Baexem en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 73571571 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigen Midden Limburg bereikbaar op telefoonnummer 0475-543330. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenmiddenlimburg.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens
Bij aanmelding via de website vragen wij, Verloskundigen Midden Limburg, uw naam, geboortedatum, postcode en huisnummer, telefoonnummer, e-mailadres en de laatste menstruatie of zwangerschapsduur. Dit met als doel een inschrijving aan te maken in ons medisch dossier. Dit dossier wordt gebruikt in de verloskundige zorg en ingezien door de eigenaren en medewerkers van Verloskundigen Midden Limburg. Dit item wordt verder beschreven in het kopje ‘verwerkers en andere derden’.

Bewaartermijn
De Verloskundige Praktijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Verloskundigen Midden Limburg worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 7-1-2019.